• Mr. Hoài Anh: 0909 28 38 87
  • sales@diadiem.com

Giá chưa bao gồm 10% VAT

Phương thức thanh toán

  • - Hợp đồng dưới 100.000.000 VNĐ: Thanh toán 100% trong vòng 07 ngày ngay sau khi hợp đồng được kí kết và khách hàng nhận được hóa đơn.
  • - Hợp đồng từ 100.000.000 VNĐ:
    • Đợt 1 thanh toán 50% trong vòng 07 ngày ngay sau khi hợp đồng được kí kết và khách hàng nhận được hóa đơn đợt 1.
    • Đợt 2 thanh toán 50% còn lại trong vòng 15 ngày kể từ ngày thanh toán đợt 1 và khách hàng nhận được hóa đơn đợt 2.