diadiem says

Bảo Tàng Hồ Chí Minh là nơi nghiên cứu, sưu tầm,trưng bày, bảo quản nhiều hình ảnh và hiện vật về cuộc đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch. Đặc biệt là nhấn mạnh sự ra đi tìm đường cứu nước và mối quan hệ của Bác đối với nhân dân Sài Gòn và nhân dân Miền Nam Việt Nam. Từ khi thành lập đến nay bảo tàng đã đón tiếp hàng chục triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan.